Navigace

Obsah

Základní škola a Mateřská škola Vigantice, okres Vsetín, příspěvková organizace

 

Termín zápisu do 1. ročníku pro školní  rok 2019/2020:

 

úterý   16. dubna 2019      od 12:00 hod.

                                                                                                                                                                                                                       ______________________________________________________________________________________________________________

 

Informace k zápisu 

Povinnost rodičů (zákonných zástupců dítěte) přihlásit dítě k zápisu do školy plyne z § 36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

Řádný zápis :

Školní docházka začíná dle zákona 561/2004Sb., §36, odst. 3  pro děti narozené od 01. 09. 2012 do 31. 08. 2013.

Zápis je povinný i pro děti, kterým byl udělen v loňském roce odklad školní docházky.

Co je třeba mít s sebou:

- rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce

 

Spádovost

Do základní školy se přednostně zařazují děti, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy – obec Vigantice

 

Žádost o odklad povinné školní docházky  

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. O odklad však musí zákonný zástupce požádat v době zápisu, nejpozději tedy do 30. dubna 2019

 

 Průběh zápisu

Zápis se uskuteční v I. třídě, přízemí školy ZŠ a MŠ Vigantice, okres Vsetín, přísp. organ.

každému dítěti, které přijde k zápisu, bude přiděleno registrační číslo. Tato registrační čísla budou rozdávána zákonným zástupcům dítěte při jejich příchodu.

Zápis se skládá ze dvou částí:

1. Část formální – zákonný zástupce předloží občanský průkaz a rodný list dítěte a společně s pověřeným zaměstnancem školy vyplní žádost o přijetí, zápisový lístek, popřípadě sdělí další informace (speciální vzdělávací potřeby,…). To platí i pro zákonné zástupce dětí, jimž byl v loňském roce povolen odklad školní docházky

Pokud se zákonní zástupci rozhodnou o odklad školní docházky, předloží nebo vyplní u zápisu žádost o odklad. K vyplněné žádosti musí doložit 2 doporučující vyjádření - příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře (viz informace k odkladům).

2. Část motivační – je věnována dětem, které se zápisu zúčastní. Probíhá formou rozhovoru s paní učitelkou a nepřesáhne 20 minut. V jeho průběhu se projeví věková vyzrálost a schopnost soustředit se při různých aktivitách (správnost vyjadřování, komunikace s lidmi, znalost barev a geometrických tvarů, apod.).

Oznámení o přijetí

Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb., rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí se oznamuje zveřejněním seznamu registračních čísel přijatých i nepřijatých dětí a to:

- na webových stránkách školy    www.zsvigantice.cz

- na vstupních dveřích školy

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů.

O přijetí nebo nepřijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole.