Navigace

Obsah

             Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku

Základní školy a Mateřské školy Vigantice, okres Vsetín, příspěvkové organizace, pro školní rok  2020/2021

 

ŽÁCI PŘIJATÍ DO 1. ROČNÍKU ZŠ ŠKOLNÍHO ROKU

2020/ 2021

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Vigantice, okres Vsetín příspěvkové organizace, rozhodla podle § 165, odst. 2, písmena e) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále školský zákon), a ve spojení s § 67 odst. 1, § 68 a § 69 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů (dále správní řád), takto:

podle ustanovení § 46, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Na základě provedeného zápisu dětí do 1. ročníku Základní školy a Mateřské školy Vigantice, okres Vsetín, příspěvkové organizace, který se uskutečnil na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 bez přítomnosti dětí ve dnech 1. 4. 2020 - 16. 4. 2020, byli do školy od školního roku 2020/2021 přijati tito žáci:

Registrační číslo

ŘZŠ –      1/2020

ŘZŠ –      3/2020

ŘZŠ –      4/2020

ŘZŠ -       5/2020

ŘZŠ -       6/2020

ŘZŠ -       7/2020

ŘZŠ -       8/2020

ŘZŠ -       9/2020

ŘZŠ -      10/2020

 

 

Odůvodnění:

Řízení bylo zahájeno z podnětu rodičů, písemným přihlášením žáka k zápisu k povinné školní docházce. Po

zvážení skutečností zjištěných při zápisu jsem rozhodla o přijetí k základnímu vzdělávání.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí můžete podat odvolání prostřednictvím základní školy ke Krajskému úřadu Zlínského kraje do 15 dnů ode dne jeho doručení.

Ve Viganticích  17. dubna 2020   Mgr. Lenka Zavadilová, ředitelka školy   

 

Základní škola a Mateřská škola Vigantice, okres Vsetín, příspěvková organizace

 

Termín zápisu do 1. ročníku pro školní  rok 2020/2021:

Vážení rodiče, přináším Vám úplně nejnovější informace týkající se našich předškoláků.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020.

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje:

  1. organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole.  Upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole, případně dle konkrétní situace osobně do školy nebo poštou.
  2. pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce stanovit dostatečně dlouhé období v rozmezí stanoveném školským zákonem, tedy od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020.

 

Dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v souladu se školským zákonem (§ 36 odst. 4).

Všem zákonným zástupcům rozešlu poštou potřebné materiály a uvedu v nich i datum pro doručení škole. Před těmito opatřeními jsem chtěla naplánovat zápis na čtvrtek 16. 4. 2020. V dopise se všechny důležité informace podrobně dozvíte.

Děkujeme za pochopení. S pozdravem p. řed. Mgr. Lenka Zavadilová.

                                                                                                                                                                                                                       ______________________________________________________________________________________________________________

 

Informace k zápisu

Řádný zápis :

Školní docházka začíná dle zákona 561/2004Sb., §36, odst. 3  pro děti narozené od 01. 09. 2013 do 31. 08. 2014.

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, prosím, podejte žádost o přijetí k základnímu vzdělávání písemně od 1. 4. 2020 do 16. 4. 2020.

  1. Poštou

nebo

  1. Osobním podáním ve škole

V obálce jste obdrželi:

  1. Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, prosím, vyplňte ji a podepište.
  2. Dotazník školní zralosti k zápisu do první třídy.  Prosím, vyplňte ho, podepište a na zadní stranu můžete nechat své dítě namalovat lidskou postavu.
  3. Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ. Prosím, vyplňte ho a podepište.
  4. Přidělení registračního čísla. Ve zveřejněných seznamech přijatých žáků nemůže být uvedeno jméno dítěte.
  5. Žádost o odklad povinné školní docházky – vyplní pouze ti rodiče, kteří budou o něj žádat. Současně však vyplní všechny předcházející dokumenty.

K doručení škole:

Pokud budete zasílat poštou, prosím, zašlete všechny zmíněné dokumenty ve velké obálce, nepřekládejte listy, všechny dokumenty musím archivovat.

Pokud přinesete obálku s dokumenty osobně, prosím, nejdříve mě kontaktujte na e-mailové adrese:  zsvigantice@centrum.cz nebo zavle@seznam.cz .

Abyste nemuseli vstupovat do budovy školy, v domluvený čas Vás počkám u hlavních dveří, kde mi obálku předáte.

Budete-li mít další dotazy, ráda Vám na ně na výše uvedených e-mailových adresách odpovím, můžete se se mnou spojit i telefonicky - 730 572 832.

Spádovost

Do základní školy se přednostně zařazují děti, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy – obec Vigantice

 

Žádost o odklad povinné školní docházky  

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. O odklad však musí zákonný zástupce požádat v době zápisu, nejpozději tedy do 30. dubna 2020

Oznámení o přijetí

Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb., rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí se oznamuje zveřejněním seznamu registračních čísel přijatých i nepřijatých dětí a to:

- na webových stránkách školy    www.zsvigantice.cz

- na vstupních dveřích školy

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů.

O přijetí nebo nepřijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole.

 

Ve Viganticích – 31. 3. 2020

Děkuji za spolupráci, s pozdravem paní ředitelka Mgr. Lenka Zavadilová