Navigace

Obsah

Termín zápisu do 1. ročníku pro školní  rok 2021/2022:

Vážení rodiče, blíží se zápis do 1. ročníku, který bude vzhledem k současné situaci jiný než v předešlých letech.

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 1. dubna 2021 do 30. dubna 2021.

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje organizovat zápis bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Podle § 36 odst. 4 školského zákona, prosím, podejte žádost o přijetí k základnímu vzdělávání písemně

od 6. 4. 2021 do 22. 4. 2021.

 

  1. Poštou

nebo

  1. Osobním podáním ve škole

V obálce jste obdrželi:

  1. Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, prosím, vyplňte ji a podepište.
  2. Dotazník školní zralosti k zápisu do první třídy.  Prosím, vyplňte ho, podepište a na zadní stranu můžete nechat své dítě namalovat lidskou postavu.
  3. Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ. Prosím, vyplňte ho a podepište.
  4. Přidělení registračního čísla. Ve zveřejněných seznamech přijatých žáků nemůže být uvedeno jméno dítěte.
  5. Žádost o odklad povinné školní docházky – vyplní pouze ti rodiče, kteří budou o něj žádat. Současně však vyplní všechny předcházející dokumenty.

K doručení škole:

Pokud budete zasílat poštou, prosím, zašlete všechny zmíněné dokumenty ve velké obálce, nepřekládejte listy, všechny dokumenty musím archivovat.

Pokud přinesete obálku s dokumenty osobně, prosím, nejdříve mě kontaktujte na e-mailové adrese:  zsvigantice@centrum.cz nebo zavle@seznam.cz .

Abyste nemuseli vstupovat do budovy školy, v domluvený čas Vás počkám u hlavních dveří já nebo pracovník školy, kde obálku předáte. Prosím, ve škole nás najdete každý pracovní den od 7. 30 – 12.00. Pokud budete chtít se mnou mluvit osobně, tak v pondělí a ve středu od 7.45 – 13.30. 

Budete-li mít další dotazy, ráda Vám na ně na výše uvedených e-mailových adresách odpovím, můžete se se mnou spojit i telefonicky - 730 572 832.

Řádný zápis :

Školní docházka začíná dle zákona 561/2004Sb., §36, odst. 3  pro děti narozené od 01. 09. 2014 do 31. 08. 2015.

Spádovost

Do základní školy se přednostně zařazují děti, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy – obec Vigantice

 

Žádost o odklad povinné školní docházky  

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. O odklad však musí zákonný zástupce požádat v době zápisu, nejpozději tedy do 30. dubna 2021

 

Oznámení o přijetí

Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb., rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí se oznamuje zveřejněním seznamu registračních čísel přijatých i nepřijatých dětí a to:

- na webových stránkách školy    www.zsvigantice.cz

- na vstupních dveřích školy

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů.

O přijetí nebo nepřijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole.

 

Ve Viganticích,  22. 3. 2021

Děkuji za spolupráci, s pozdravem paní ředitelka Mgr. Lenka Zavadilová

 

Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku

Základní školy a Mateřské školy Vigantice, okres Vsetín, příspěvkové organizace, pro školní rok  2021/2022

ŽÁCI PŘIJATÍ DO 1. ROČNÍKU ZŠ ŠKOLNÍHO ROKU

2021/ 2022

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Vigantice, okres Vsetín příspěvkové organizace, rozhodla podle § 165, odst. 2, písmena e) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále školský zákon), a ve spojení s § 67 odst. 1, § 68 a § 69 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů (dále správní řád), takto:

podle ustanovení § 46, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Na základě provedeného zápisu dětí do 1. ročníku Základní školy a Mateřské školy Vigantice, okres Vsetín, příspěvkové organizace, který se uskutečnil na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s onemocněním COVID-19 bez přítomnosti dětí ve dnech 6. 4. 2021 - 22. 4. 2021, byli do školy od školního roku 2021/2022 přijati tito žáci:

 

Registrační číslo

ŘZŠ –      1/2021

ŘZŠ –      2/2021

ŘZŠ –      3/2021

ŘZŠ –      4/2021

ŘZŠ –      5/2021

ŘZŠ –      7/2021

ŘZŠ –      8/2021

ŘZŠ –      9/2021

ŘZŠ –      10/2021

ŘZŠ –      11/2021

ŘZŠ –      13/2021

ŘZŠ –      14/2021

ŘZŠ –      15/2021

 

Odůvodnění:

 

Řízení bylo zahájeno z podnětu rodičů, písemným přihlášením žáka k zápisu k povinné školní docházce. Po

zvážení skutečností zjištěných při zápisu jsem rozhodla o přijetí k základnímu vzdělávání.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí můžete podat odvolání prostřednictvím základní školy ke Krajskému úřadu Zlínského kraje do 15 dnů ode dne jeho doručení.

Ve Viganticích  22. dubna 2021  Mgr. Lenka Zavadilová, ředitelka školy