Navigace

Obsah

Oznámení o rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Základní školy a Mateřské školy Vigantice, okres Vsetín, příspěvkové organizace, pro školní rok  2023/2024

ŽÁCI PŘIJATÍ DO 1. ROČNÍKU ZŠ ŠKOLNÍHO ROKU

2023/ 2024

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Vigantice, okres Vsetín příspěvkové organizace, rozhodla podle § 165, odst. 2, písmena e) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále školský zákon), a ve spojení s § 67 odst. 1, § 68 a § 69 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů (dále správní řád), takto:

podle ustanovení § 46, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Na základě provedeného zápisu dětí do 1. ročníku Základní školy a Mateřské školy Vigantice, okres Vsetín, příspěvkové organizace, který se uskutečnil dne 12. 4. 2023, byli do školy od školního roku 2023/2024 přijati tito žáci:

 

Registrační číslo

ŘZŠ –        1/2023

ŘZŠ –        2/2023

ŘZŠ –        3/2023

ŘZŠ –        4/2023

ŘZŠ –        5/2023

ŘZŠ –        6/2023

ŘZŠ –        7/2023

ŘZŠ –        8/2023

ŘZŠ –        9/2023

ŘZŠ –      10/2023

ŘZŠ –      11/2023

ŘZŠ –      12/2023

 

Odůvodnění:

 

Řízení bylo zahájeno z podnětu rodičů, písemným přihlášením žáka k zápisu k povinné školní docházce. Po zvážení skutečností zjištěných při zápisu jsem rozhodla o přijetí k základnímu vzdělávání.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí můžete podat odvolání prostřednictvím základní školy ke Krajskému úřadu Zlínského kraje do 15 dnů ode dne jeho doručení.

Ve Viganticích: 13. dubna 2023, Mgr. Lenka Zavadilová, ředitelka školy                     

 

 Vážení rodiče, blíží se zápis do 1. ročníku.

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy.  Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 1. dubna 2023 do 30. dubna 2023.

Zápis v naší škole proběhne ve středu 12. 4. 2023.

Časový harmonogram příchodu k zápisu jednotlivých dětí s potřebnými vyplněnými žádostmi a dotazníky dostanete poštou do konce března.

Podle § 36 odst. 4 školského zákona, prosím, podejte žádost o přijetí k základnímu vzdělávání písemně a přineste ji k zápisu se všemi níže uvedenými dokumenty.

Přineste rodný list dítěte.

V obálce obdržíte:

  1. Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, prosím, vyplňte ji a podepište.
  2. Dotazník školní zralosti k zápisu do první třídy.  Prosím, vyplňte ho a podepište.
  3. Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ. Prosím, vyplňte ho a podepište.
  4. Přidělení registračního čísla. Ve zveřejněných seznamech přijatých žáků nemůže být uvedeno jméno dítěte.
  5. Žádost o odklad povinné školní docházky – vyplní pouze ti rodiče, kteří budou o něj žádat. Současně však vyplní všechny předcházející dokumenty.

 

 

Žádost o odklad povinné školní docházky 

 

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. O odklad však musí zákonný zástupce požádat v době zápisu, nejpozději tedy do 30. dubna 2023.

 

 

       Spádovost

 

Do základní školy se přednostně zařazují děti, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy – obec Vigantice. Rodiče dětí, kteří nemají trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy a chtěli by své dítě zařadit k povinné školní docházce do naší školy, se zkontaktují s ředitelkou školy.

 

 

Budete-li mít další dotazy, ráda Vám na ně na v uvedených e-mailových adresách odpovím.

zsvigantice@centrum.cz nebo zavle@seznam.cz

Můžete se se mnou spojit i telefonicky - 606 036 385, pevná linka 571 655 142. Dopoledne učím, zkoušejte telefonovat opakovaně, nejlépe od 11. 00 hod.

 

Oznámení o přijetí

 

Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb., rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí se oznamuje zveřejněním seznamu registračních čísel přijatých i nepřijatých dětí a to:

- na webových stránkách školy    www.zsvigantice.cz

- na vstupních dveřích školy

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů.

O přijetí nebo nepřijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole.

 

 

Ve Viganticích – 15. 3. 2023

Děkuji za spolupráci, s pozdravem paní ředitelka Mgr. Lenka Zavadilová.