Navigace

Obsah

Základní škola a Mateřská škola Vigantice, okres Vsetín, příspěvková organizace

KRITÉRIA PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ pro školní rok 2024/2025

Ve školním roce 2024/2025 budou děti přijímány do 1. ročníku opět v samostatné třídě.

Děti budou přijímány do 1. ročníku základního vzdělávání podle těchto kritérií:

1. V souladu s § 178 odst. 2 a § 36 odst. 7 školského zákona budou do naší školy přednostně přijímáni žáci s místem trvalého pobytu ve školském obvodu ZŠ a MŠ Vigantice, okres Vsetín

příspěvková organizace – obec Vigantice.

2. V případě volné kapacity budou přijaty i děti s místem trvalého pobytu v jiné obci.

 Věk dítěte

Podle § 36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad (tedy od 01. 09. 2017 do 31. 08. 2018).

Práva a povinnosti rodičů

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku (viz § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).

Zákonný zástupce dítěte může pro žáka zvolit jinou než spádovou školu. Důvodem nepřijetí dítěte do vybrané školy může být především kapacita školy. Do základních škol se přednostně zařazují děti, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy.

Zákonný zástupce má možnost požádat o odklad povinné školní docházky, není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé. Žádost se podává písemně v době zápisu a musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře (nebo klinického psychologa).

 

 ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Odložení začátku povinné školní docházky (§ 37 odst. 1 školského zákona):

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

V případě, že budete pro své dítě žádat odklad povinné školní docházky, je nutné u zápisu

podat žádost o odklad a doložit 2 doporučení, které vydává:

1. pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum

2. odborný lékař (pediatr) nebo klinický psycholog.

V případě zvažování odkladu doporučujeme zákonným zástupcům provést diagnostiku svého dítěte u výše uvedených zařízení ještě před konáním zápisu. Oba odborné posudky tak lze doložit v den zápisu. Doporučující posouzení by měla být řediteli školy doručena do 30. dubna 2024. 

V praxi je možný případ, že v době zápisu, kdy zákonný zástupce žádá o odklad školní docházky, nemá ještě obě posouzení k dispozici. Škola v těchto případech stanoví náhradní termín pro doložení obou odborných posouzení.

Upozorňujeme, že ve školském poradenském zařízení je nutné se objednat!

Adresa:

KPPP a ZDVPP Zlín, pracoviště Valašské Meziříčí

Křižná 782 (vchod z ulice Vodní)

757 01 Valašské Meziříčí

 

telefon: 571 621 643 

web: www.poradnazl.cz

email:pppvm@poradnazl.cz

Provozní doba

Pondělí 7:00 - 16:00

Úterý    7:00 - 15:30

Středa  7:00 - 16:00

Čtvrtek 7:00 - 15:30

Pátek    7:00 - 14:30