Navigace

Obsah

  Vážení rodiče, blíží se zápis do 1. ročníku.

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy.  Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 1. dubna 2024 do 30. dubna 2024.

Zápis v naší škole proběhne ve středu 10. 4. 2024.

Časový harmonogram příchodu k zápisu jednotlivých dětí s potřebnými vyplněnými žádostmi a dotazníky dostanete poštou do konce března.

Podle § 36 odst. 4 školského zákona, prosím, podejte žádost o přijetí k základnímu vzdělávání písemně a přineste ji k zápisu se všemi níže uvedenými dokumenty.

Přineste rodný list dítěte.

V obálce obdržíte:

  1. Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, prosím, vyplňte ji a podepište.
  2. Dotazník školní zralosti k zápisu do první třídy.  Prosím, vyplňte ho a podepište.
  3. Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ. Prosím, vyplňte ho a podepište.
  4. Přidělení registračního čísla. Ve zveřejněných seznamech přijatých žáků nemůže být uvedeno jméno dítěte.
  5. Žádost o odklad povinné školní docházky – vyplní pouze ti rodiče, kteří budou o něj žádat. Současně však vyplní všechny předcházející dokumenty.

 

 

Žádost o odklad povinné školní docházky 

 

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. O odklad však musí zákonný zástupce požádat v době zápisu, nejpozději tedy do 30. dubna 2024.

 

 

 

 

Do základní školy se přednostně zařazují děti, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy – obec Vigantice. Rodiče dětí, kteří nemají trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy a chtěli by své dítě zařadit k povinné školní docházce do naší školy, se zkontaktují s ředitelkou školy.

 

 

Budete-li mít další dotazy, ráda Vám na ně na v uvedených e-mailových adresách odpovím.

zsvigantice@centrum.cz nebo zavle@seznam.cz

Můžete se se mnou spojit i telefonicky - 606 036 385, pevná linka 571 655 142. Dopoledne učím, zkoušejte telefonovat opakovaně, nejlépe od 11. 00 hod.

 

Oznámení o přijetí

 

Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb., rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí se oznamuje zveřejněním seznamu registračních čísel přijatých i nepřijatých dětí a to:

- na webových stránkách školy    www.zsvigantice.cz

- na vstupních dveřích školy

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů.

O přijetí nebo nepřijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole.

 

 

Ve Viganticích – 15. 3. 2024

Děkuji za spolupráci, s pozdravem paní ředitelka Mgr. Lenka Zavadilová.